5 orsaker till varför ditt OEE-arbete misslyckas

Published by Good Solutions on

ceralia-1.jpg

Kort beskrivet är OEE (Overall Equipment Effectiveness) ett mått på hur effektiv din produktion är. Med OEE visualiseras flaskhalsar och med en bra störningsuppföljning visar sig möjliga produktivitetsförbättringar. Rätt använt kan alltså OEE öppna möjligheter för högre effektivitet och produktivitet, det vill säga ökad konkurrenskraft – men det finns fallgropar.

Låt oss titta på ett några vanliga orsaker till varför OEE-arbetet misslyckas.

1. Problemlösning på för hög nivå

Det är vanligt att implementera förbättringsarbete globalt i organisationen. För ett team som ska arbeta brett, över en hel organisation blir då ofta uppgiften oöverskådlig och ineffektiv. Kan du istället först prioritera problemområden blir arbetet mer hanterbart. Välj en eller ett par maskiner att jobba med åt gången. Implementera lösningar för att övervaka och identifiera flaskhalsar som överdriven kassation, återkommande stopptider eller låg produktivitet. På så sätt vet du vilken del av verksamheten du ska börja med.

2. Att man inte involverar medarbetarna i produktionen

Lösningar som implementeras måste involvera de medarbetare som faktiskt vet var problemen finns, det vill säga operatörerna. I det dagliga arbetet är de experterna på störningar och de som bäst kan tala om vad som är eller blev fel. Ett system för produktivitetsmätning och övervakning måste därför vara byggt för att underlätta operatörens vardag, med enkel stopporsakskodning och bra verktyg för att visualisera nuläge i varje moment.

Operatören är både störningsexpert och förbättringskraft. En lösning bör alltså ge operatören både ett lättanvänt verktyg för datainsamling och en visuell bild av mönster och den egna rollen i produktionen. Detta för att skapa förståelse och motivera till förbättringar. Målet är att motivera medarbetare att löpande ta fram lösningar på de problem de själva kan konstatera.

3. Att man lägger tid på fel saker

Manuell insamling och sammanställning av produktionsdata tar mycket tid. Använd istället ett system som snabbt och automatiskt sammanställer den insamlade datan och ger alla samma bild, enkelt och överskådligt. På så sätt får du rätt underlag för beslut, både i realtid och på lång sikt – och du kan lägga tiden på rätt saker istället.

Oavsett vad man producerar så är slutkunden villig att betala för förädling och värdeskapande tid. All typ av overhead är en förlust. Genom att reducera tiden för insamling/sammanställning/analys kan man lägga den kostsamma overheadtiden på förbättringar som öppnar upp för mer värdeskapande tid i flödet, istället för kostsam administration som ingen kund vill betala för.  

4. Att inte alla delar samma bild av läget

Beslut som baserats på olika uppfattningar om nuläget ökar risken för felaktig analys och därmed felaktiga beslut om vilka åtgärder som ska göras. Ett system som ger rätt fakta som underlag till beslut ökar istället chansen för att ditt förbättringsarbete lyckas. Att kunna fatta beslut baserade på samma data och en gemensam nuläges- och störningsbild är en stor styrka för de flesta organisationer. När alla kan se staplar och grafer som bygger på samma fakta är det enklare att hitta bra vägval. Implementera ett system som aggregerar data från alla insamlingspunkter och ger dig och dina kollegor en korrekt bild av läget – alltså verklig fakta som hjälper er att fatta rätt beslut.

5. Kortsiktighet

Förbättringsarbetet bör vara kontinuerligt. Fakta som leder till åtgärder måste följas upp och resultatet måste mätas igen, löpande. Ett förbättringsarbete som avstannar efter att en första omgång åtgärder vidtagits blir ofta inte framgångsrikt i långa loppet. Använd ett system som ger dig rätt fakta för att skapa en förbättringsplan och följ sedan kontinuerligt upp resultatet med nya mätningar, för att bibehålla den ökade produktiviteten.

Slutsats

OEE med störningsuppföljning kan vara ett väldigt bra verktyg för ditt långsiktiga förbättringsarbete – om du använder det rätt. Ett tillvägagångssätt som involverar hela verksamheten, som innehåller en långsiktig strategi och som utgår från att de som faktiskt är närmast produktionen skapar förutsättningar för långsiktiga och hållbara förbättringar.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss på Good Solutions så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att ta rätt beslut i din verksamhet. Vår produkt RS Production innehåller bland mycket annat funktioner byggda för underlätta vardagen för maskinoperatörer, som därmed får rätt verktyg för att samla in och visualisera data om verksamheten och i förlängningen ge dig rätt underlag för nästa beslut i ditt förbättringsarbete.

Se på exempel

Categories: OEESwedish