Ge en av våra experter i datadriven produktion 25 minuter i ett online-möte. Då kan vi enkelt visa  verifierade exempel från våra kunder där Good Solutions bidragit till en digitaliserad LEAN process. Vi lovar att det är väl värt din tid.

Boka webbmöte

digitalisera LEAN processen med good solutions beslutsturbo

Fabriksledningsmöten, pulsmöten, daglig styrning och förbättringsarbeten. Skiftöverlämningar, maskinomställningar och operatörsunderhåll.

Vi ser till att du har tillgång till informationen när du behöver den. Och att du kan lita på den insamlade datan. Det gör det möjligt för fler att fatta bättre beslut och se resultatet av många små ständiga förbättringar.

Genom Good Solutions breda utbud av standardiserade produkter, tjänster och utbildningar som stödjer Lean och Kaizen är det enkelt att få bra stöd av beprövade lösningar som ger verkliga resultat. Det är inte ovanligt att vi kan hjälpa våra kunder öka maskineffektiviteten med 20%. Det betyder att investeringen betalar sig på några månader.

Genom Good Solutions breda utbud av standardiserade produkter, tjänster och utbildningar som stödjer Lean och Kaizen är det enkelt att få bra stöd av beprövade lösningar som ger verkliga resultat. Det är inte ovanligt att vi kan hjälpa våra kunder öka maskineffektiviteten med 20%. Det betyder att investeringen betalar sig på några månader.

Lean med Good Solutions

Good Solutions lösningar säkerställer att din produktion har rätt förutsättningar för att omsätta data från maskiner och operatörer till ett bättre resultat på sista raden.

Good Solutions måldrivna lösningar hjälper dig att arbeta enligt LEAN principerna eller Six Sigma metoden för att

 • förbättra avkastningen på investeringar i fabriker och maskiner genom att
 • systematiskt arbeta bort ineffektivitet genom ständiga förbättringar (kaizen),
 • förbättra kostnadskontroll och säkra produktionskalkyler genom sänkta styckkostnader,
 • öka maskineffektivitet och produktivitet som ger förbättrad kapacitet och förbättrad precision i leveranser.

Samtidigt skapas förutsättningar för att

 • undvika kvalitetsproblem som når kunden och sänka kostnader på grund av kvalitetsbrister (Six Sigma),
 • minska stress genom bättre överblick och kontroll,
 • minska administrativt arbete och individberoende genom ökad automation.

Good Solutions lösningar ger ökad konkurrenskraft genom att förse rätt person med rätt information vid rätt tillfälle. Det gör det enklare för fler medarbetare att ta rätt beslut snabbare.

Vad är Lean?

Tanken med Lean är enkel. Det handlar om att fokusera på det som tillför värde till kunden. Viktiga delar i att skapa mervärde är att systematiskt arbeta bort slöseri, skapa stabilitet och förutsägbarhet i produktionen. Främst används Lean inom tillverkningsprocesser men principerna fungerar även på andra områden.

Vad är slöseri?

Slöseri definieras som en aktivitet som inte tillför värde från kundens perspektiv. De flesta fabriker utnyttjar inte hela sin potential. I många branscher är det vanligt att så mycket som 60% av produktionsaktiviteterna är slöseri – dvs är aktiviteter som inte ökar kundvärdet. Det visar forskning som utförts av Lean Enterprise Research Center (LERC).

STOR Förbättringspotential

Det betyder att många företag har en stora möjligheter att förbättra sitt resultat. Lean är en beprövad metod som har hjälpt många företag realisera sin förbättringspotential. Leverera produkter av högre kvalitet till betydligt lägre kostnader – det gillar vi på Good Solutions att hjälpa våra kunder att uppnå.

Förenkla leanarbetet

Det kan vara svårt att hitta beprövade och pålitliga lösningar för att göra det enkelt att arbeta med Lean. Good Solutions mål är att hjälpa tillverkande industrier till bättre lönsamhet genom kostnadskontroll i realtid och tillhandahålla den absolut bästa källan till lättförståelig information för att förbättra effektivitet.

Det är vanligt att visualisera Lean genom att bygga ett hus av de olika komponenterna i Lean-metoden.

Vad är Kaizen?

Behöver Kaizen vara rena grekiskan? Nej, Kaizen betyder ständiga förbättringar på japanska. Kaizen är en strategi där medarbetare på alla nivåer i ett företag arbetar aktivt för att uppnå regelbundna och inkrementella förbättringar av processer. Genom att kombinera den kollektiva kompetensen inom ett företag kan en kraftfull motor för ständig förbättring skapas.

Skapa en förbättringskultur

Konsekvent tillämpning av Kaizen bidrar till att skapa en kultur kring ständig förbättring där alla medarbetare är aktivt engagerade i att förbättra företaget. Genom att definiera så kallade Kaizen-aktiviteter som är inriktade på att förbättra specifika områden inom företaget finns det en vetenskaplig metod för att standardiserat arbeta med förbättringar. En Kaizen-aktivitet inkluderar ofta ett team sammansatt av medarbetare från olika delar av företaget. I företag som framgångsrikt infört Lean och Kaizen blir det naturligt för medarbetare på alla nivåer att ständigt förbättra sin del av verksamheten.

Förbättrar standardprocesser

Kaizen arbetar hand i hand med standardiserat arbete. Kaizen syftar till att hitta förbättringar för standardprocesser. Det är viktigt att komma ihåg att standardiserat arbetssätt är levande och ständigt utvecklas genom Kaizen.

Kaizen aktiviteter och PDCA

En typisk Kaizen-aktivitet ser många gånger ut så här:

 • Sätt mål och ge nödvändig bakgrundsinformation.
 • Granska nuvarande tillstånd och utveckla en plan för förbättringar.
 • Genomföra förbättringar.
 • Granska och åtgärda vad som inte fungerar.
 • Rapportera resultat och bestäm eventuella uppföljningsobjekt.

Denna typ av cykel kallas ofta PDCA – Plan, Do, Check och Act (Planera, Genomföra, Kontrollera och Agera). PDCA ger en vetenskaplig metod för att arbeta med förbättringar:

 • Plan – Planera genom att sätta upp mål för de förändringar som ska genomföras och bestäm metod för genomförandet. Utforma och designa lämpliga processförändringar.
 • Do – Genomför och implementera de förändringar som föreslås i föregående fas. Inför även mätningar av resultatet och genomför eventuella utbildningar.
 • Check – Kontrollera och utvärdera mätningarna, implementeringsarbetet och analysera. Dokumentera och rapportera resultatet.
 • Act – Agera genom att besluta om nya förändringar, som sedan övergår i planeringsfasen (Plan).

Genom att fatta bättre beslut baserade på fakta kommer resultatet av många små ständiga förbättringar hela tiden att öka.

Good Solutions lösningar stödjer Kaizen och PDCA-cykeln

RS Production och RS Inspector kan bidra i varje steg av PDCA-cykeln och förbättringsarbete enligt Kaizen. Utan korrekt underlag riskeras resurser att investeras i aktiviteter som inte ger resultat. Genom att kunna visualisera förändringen över tid blir framsteg tydliga. Ständiga förbättringar börjar och slutar med fakta.

Plan – Planera

RS Production från Good Solutions kan identifiera var potentialen till många förbättringar finns. RS Production analyserar de förluster som gör att produktion inte håller planerad eller önskad takt. Genom att följa översiktsrapporter och vid behov kunna gå ner till detaljerade förlustorsaker blir förbättringspotentialen tydlig och tillgängligt för alla – operatörer, fabriksledning, ledning och ägare.

Tillsammans med experter (exempelvis operatörer, underhåll, kvalité, planering) kan ansvariga besluta vilka förbättringar som prioriteras. Ofta baseras beslutet på förbättringens potential, kostnad och komplexitet.

Do – Genomföra

De förändrade arbetssättet kan implementeras enkelt genom RS Production direkt vid maskinen eller med RS Inspector för alla andra uppgifter. För full kontroll på flödet är det är det många som integrerar RS Production och RS Inspector både med sitt ERP och CMMS (underhållssystem). Att kontinuerligt samla in data för att följa upp resultatet av förändringen är viktigt inför nästa steg i cykeln.

Genom att automatisera tillgången till rätt arbetsinstruktioner både vid maskinen eller vid dina fingertoppar, tillsammans med kontinuerlig verifiering och datainsamling kan genomförandet enkelt kontrolleras och eventuella avvikelser följas upp.

Check – Kontrollera

Det är viktigt att kontinuerligt följa upp resultatet av förändringen vid styrningsmöten (dagliga eller veckovisa), i förbättringsforum, ledningsgruppen etc. Ger förändringen den förväntade förlustminskningen, har omställningstiden blivit mer jämn, kan förändringen justeras för att förbättra utfallet?

RS Production har standardiserade verktyg för att både visualisera förändringen över tid, säkerställa den kvaliten på den insamlade datan och göra det tydligt om förändringen ger väntat resultat presenterat vid maskinen, på TV-skärmar i produktionen eller direkt i din telefon.

Act – Agera

En stor utmaning med förbättringsarbete upplever många fabriker är att fortsätta med de nya förbättrade arbetssätten, rutiner, och beslut. Därför har Good Solutions tillsammans med flera av våra kunder utvecklat funktionerna Händelsestyrning och Formulär som finns i RS Production. Dessa funktioner gör att operatörer får instruktioner och påminnelser vid rätt tillfälle vid maskinen.

Genom RS Inspector säkerställs att all datainsamling som sker runt om i fabriken hos kvalitet, underhåll, drift, arbetsmiljö etc också enkelt kan följas upp i samma rapporter.

FÖRBÄTTRA DIN FABRIKS OEE – Total Equipment Effectiveness

OEE (TAK eller UTE – Utrustningens Totala Effektivitet – på svenska) mäter procentsatsen av planerad produktionstid som är verkligt produktiv. Många produktionslinjer och fabriker utnyttjar inte hela sin produktiva potential. Detta betyder att det finns enorma möjligheter till förbättring.

Av tillgänglig produktionstid är det många förlustorsaker som gör att den faktiskt värdeskapande tiden inte blir så stor som många tillverkare önskar.

Med RS Production och RS Inspector från Good Solutions får du tillgång till beprövade standardverktyg för att minska dina produktionsförluster. Lösningar som helt stödjer förbättringsmetoder såsom Lean, Kaizen och SixSigma. 

öka värdeskapande tid genom att Minska förluster

Good Solutions kombinerar kraftfulla produkter med gedigen erfarenhet och kunskap av datadriven produktion. Det är inget ovanligt att våra kunder ökar sin effektivitet med 20% genom att minska förluster från:

 • oplanerade stopp,
 • planerade stopp,
 • omställningstid,
 • mikro-stopp,
 • hastighetsförluster,
 • kvalitetsförluster.

På bara några sidor sammanfattar vi enkelt hur din fabrik kan arbeta med datadrivna beslut. Ladda ner broschyren genom att fylla i din e-post adress nedan. INVESTERA 25 MINUTER AV DIN TID

Genom Good Solutions breda utbud av standardiserade produkter, tjänster och utbildningar som stödjer Lean och Kaizen är det enkelt att få bra stöd av beprövade lösningar som ger verkliga resultat. Det är inte ovanligt att vi kan hjälpa våra kunder öka maskineffektiviteten med 20%. Det betyder att investeringen betalar sig på några månader.

Ge en av våra experter i datadriven produktion 25 minuter i ett online-möte. Då kan vi enkelt visa  verifierade exempel från våra kunder där Good Solutions bidragit till en digitaliserad LEAN process. Vi lovar att det är väl värt din tid.

Boka webbmöte