Digital Lean

Digitalisera Leanprocessen med Good Solutions beslutsturbo

SKAPA EN EFFEKTIVARE FÖRBÄTTRINGSPROCESS

RS Production ger dig fakta till dina Lean och Kaizen processer.
Genom att arbeta såhär vet du var dina förbättringar gör mest skillnad.

Ingen produktion kommer i sig gå snabbare bara för att man digitaliserar. Men digitala verktyg kan hjälpa dina medarbetare att minska förluster och hitta tidigare gömd potential.

Digital LEAN?

Fabriksledningsmöten, pulsmöten, daglig styrning och förbättringsarbeten. Skiftöverlämningar, maskinomställningar och operatörsunderhåll.

Vi ser till att du har tillgång till informationen när du behöver den. Och att du kan lita på den insamlade datan. RS Production gör det möjligt för fler att fatta bättre beslut och se resultatet av många små ständiga förbättringar.

Den här metoder gör det möjligt för beslutsfattare på alla nivåer att prioritera förbättringsarbetet mer effektivt. RS Production programvaran visualiserar och tillgängliggör realtids- och historisk data i alla typer av enheter. Med hjälp av våra dynamiska checklistor och instruktioner kan bästa arbetssätt säkerställas vid varje maskin. Det är inte ovanligt att vi kan hjälpa våra kunder öka maskineffektiviteten med 20% och att investeringen betalar sig på bara några månader.

Digital Lean with Good Solutions

RS Production från Good Solutions säkerställer att din produktion har rätt förutsättningar för att omsätta data från maskiner och operatörer till ett bättre resultat på sista raden.

De begränsande förlusterna kan minskas och är en stor möjlighet till förbättring. Good Solutions hjälper fler än 150 fabriker globalt att minska sina kostnader och maximera deras värdeskapade tid.

Förstärk Lean, SixSigma och Kaizen

Våra programvaror hjälper dig att arbeta enligt LEAN principerna eller Six Sigma metoden för att :

 • systematiskt arbeta bort ineffektivitet genom ständiga förbättringar (kaizen),
 • förbättra kostnadskontroll och säkra produktionskalkyler genom sänkta styckkostnader,
 • öka maskineffektivitet och produktivitet som ger förbättrad kapacitet och förbättrad precision i leveranser.

Samtidigt skapas förutsättningar för att

 • undvika kvalitetsproblem som når kunden och sänka kostnader på grund av kvalitetsbrister (Six Sigma),
 • minska stress genom bättre överblick och kontroll,
 • minska administrativt arbete och individberoende genom ökad automation.

RS Production från Good Solutions ger ökad konkurrenskraft genom att förse rätt person med rätt information vid rätt tillfälle och gör det gör det enklare för fler medarbetare att ta rätt beslut snabbare.

Vad är Lean?

Tanken med Lean är enkel. Det handlar om att fokusera på det som tillför värde till kunden. Viktiga delar i att skapa mervärde är att systematiskt arbeta bort slöseri, skapa stabilitet och förutsägbarhet i produktionen. Främst används Lean inom tillverkningsprocesser men principerna fungerar även på andra områden.

Vad innebär slöseri?

Slöseri definieras som en aktivitet som inte tillför värde från kundens perspektiv. De flesta fabriker utnyttjar inte hela sin potential. Forskning som utförts av Lean Enterprise Research Center (LERC) visar att så mycket som 60% av produktionsaktiviteterna är slöseri – dvs är aktiviteter som inte ökar kundvärdet.

Stor förbättringspotential

Det betyder att många företag har en stora möjligheter att förbättra sitt resultat. Lean är en beprövad metod som har hjälpt många företag realisera sin förbättringspotential. Vi tycker om att hjälpa våra kunder förbruka mindre resurser per producerad enhet, tillverka med rätt kvalitet till lägre kostnad och att möta ökad efterfrågan utan att behöva investera i nya maskiner.

Förenkla leanarbetet

Det kan vara svårt att hitta beprövade och pålitliga lösningar för att göra det enkelt att arbeta med Lean. Good Solutions mål är att hjälpa tillverkande industrier till bättre lönsamhet genom kostnadskontroll i realtid och tillhandahålla den absolut bästa källan till lättförståelig information för att förbättra effektivitet.

De begränsande förlusterna kan minskas och är en stor möjlighet till förbättring. Good Solutions hjälper fler än 150 fabriker globalt att minska sina kostnader och maximera deras värdeskapade tid.

Vad är Kaizen?

Behöver Kaizen vara rena grekiskan? Nej, Kaizen betyder ständiga förbättringar på japanska. Kaizen är en strategi där medarbetare på alla nivåer i ett företag arbetar aktivt för att uppnå regelbundna och inkrementella förbättringar av processer. Genom att kombinera den kollektiva kompetensen inom ett företag kan en kraftfull motor för ständig förbättring skapas.

Skapa en förbättringskultur

Konsekvent tillämpning av Kaizen bidrar till att skapa en kultur kring ständig förbättring där alla medarbetare är aktivt engagerade i att förbättra företaget. Genom att definiera så kallade Kaizen-aktiviteter som är inriktade på att förbättra specifika områden inom företaget finns det en vetenskaplig metod för att standardiserat arbeta med förbättringar. En Kaizen-aktivitet inkluderar ofta ett team sammansatt av medarbetare från olika delar av företaget. I företag som framgångsrikt infört Lean och Kaizen blir det naturligt för medarbetare på alla nivåer att ständigt förbättra sin del av verksamheten.

Förbättrar standardprocesser

Kaizen arbetar hand i hand med standardiserat arbete. Kaizen syftar till att hitta förbättringar för standardprocesser. Det är viktigt att komma ihåg att standardiserat arbetssätt är levande och ständigt utvecklas genom Kaizen.

Kaizen aktiviteter och PDCA med RS PRoduction

RS Production kan bidra i varje steg av PDCA-cykeln och förbättringsarbete enligt Kaizen.

Faktabaserade förbättrningar

Utan korrekt underlag riskeras resurser att investeras i aktiviteter som inte ger resultat. Genom att kunna visualisera förändringen över tid blir både framsteg och mistag tydliga. Ständiga förbättringar börjar och slutar med fakta.

En typisk Kaizen-aktivitet ser många gånger ut så här:

 • Sätt mål och ge nödvändig bakgrundsinformation.
 • Granska nuvarande tillstånd och utveckla en plan för förbättringar.
 • Genomföra förbättringar.
 • Granska och åtgärda det som inte fungerar.
 • Rapportera resultat och bestäm eventuella uppföljningsobjekt.

Denna typ av cykel kallas ofta PDCA – Plan, Do, Check och Act (Planera, Genomföra, Kontrollera och Agera). PDCA ger en vetenskaplig metod för att arbeta med förbättringar:

 • Plan – Planera genom att sätta upp mål för de förändringar som ska genomföras och bestäm metod för genomförandet. Utforma och designa lämpliga processförändringar.
 • Do – Genomför och implementera de förändringar som föreslås i föregående fas. Inför även mätningar av resultatet och genomför
 • Check – Kontrollera och utvärdera mätningarna, implementeringsarbetet och analysera. Dokumentera och rapportera resultatet.
 • Act – Agera genom att besluta om nya förändringar, som sedan övergår i planeringsfasen (Plan).

PLAN – PLANERA

RS Production från Good Solutions kan identifiera var potentialen till många förbättringar finns. Programvaran analyserar de förluster som gör att produktion inte håller planerad eller önskad takt. Genom att följa översiktsrapporter och vid behov kunna gå ner till detaljerade förlustorsaker blir förbättringspotentialen tydlig och tillgängligt för alla – operatörer, fabriksledning, ledning och ägare.

RS Production är ett värdefullt verktyg som stärker upp beslutsprocessen med produktionsdata tillsammans med annat underlag såsom förbättringens potential, kostnad och komplexitet. Tillsammans med experter (exempelvis operatörer, underhåll, kvalité, planering) kan ansvariga besluta vilka förbättringar som prioriteras.

DO – GENOMFÖRA

De förändrade arbetssättet kan implementeras enkelt genom RS Production direkt vid maskinen eller med en tablet. För full kontroll på flödet är det är det många som integrerar RS Production och RS Inspector både med sitt ERP och CMMS (underhållssystem). Att kontinuerligt samla in data för att följa upp resultatet av förändringen är viktigt inför nästa steg i cykeln.

CHECK – KONTROLLERA

Det är viktigt att kontinuerligt följa upp resultatet av förändringen. Till exempel vid styrningsmöten (dagliga eller veckovisa), i förbättringsforum, ledningsgruppen etc. Gav förändring förväntat reslutat? Eller krävs ytterligare arbete för att förbättra utfallet?

RS Production har standardiserade verktyg för att visualisera förändringen över tid. Programvaran kan också säkerställa att kvaliten på den insamlade datan och göra det tydligt om förändringen ger väntat resultat presenterat vid maskinen, på TV-skärmar i produktionen eller direkt i din telefon.

ACT – AGERA

En stor utmaning med förbättringsarbete upplever många fabriker är att fortsätta med de nya förbättrade arbetssätten, rutiner, och beslut. Därför har Good Solutions tillsammans med flera av våra kunder utvecklat funktionerna Händelsestyrning och Formulär som finns i RS Production. Dessa funktioner gör att operatörer får instruktioner och påminnelser vid rätt tillfälle vid maskinen. Exempelvis vid händelser såsom vid ett antal producerade enheter, vid omställning, operatörsunderhåll och många fler.

DEN MAGISKA UNIVERSALLÖSNINGEN DU VÄNTAT PÅ?

Naturligtvis finns det inga magiska lösningar på alla problem. Men våra programvaror har bevisad återbetalning (ROI), de används dagligen i fler än 150 fabriker globalt och gör det möjligt att hantera din fabriks lönsamhet genom kostnadskontroll i realtid.

INVESTERA 25 MINUTER

Möt din fabriks strategiska utmaningar genom att göra det enkelt för både produktion och styrelse att fatta bättre beslut snabbare.

Ge en av våra experter på datadriven produktion 25 minuter i ett online-möte. Baserat på dina strategiska utmaningar presenterar vi verifierade exempel från våra kunder där Good Solutions beslutsturbo har gett konkreta resultat. Vi lovar att det är väl värt tiden.