Ekonomi och ROI

Hur din fabrik omvandlar nuvarande förluster till framtida vinst.

“VARJE FÖRLUST ÄR EN FANTASTISK MÖJLIGHET TILL FÖRBÄTTRING. VI HITTAR MÖJLIGHETERNA”

Good Solutions programvaror är byggda kring vår ursprungliga idé:

Att hjälpa fabriker hitta förluster i produktionen och se till att beslutsfattare på alla nivåer kan minska dem på bästa sätt.

VARFÖR **** !?

Produktionspersonal och ledningsgrupper står inför flera dagliga utmaningar.

 • Varför är aldrig en vecka som en annan?
 • Varför levererar vi inte enligt plan?
 • Varför håller vi inte budget?
 • Varför förlorar vi så mycket på tid och material?
 • Varför kan vi inte öka vår produktionsvolym?

Både frågorna och orsakerna till dem är komplexa. Men till sist så bygger lönsam produktion på att maximera värdeskapande tid genom att hålla förluster till ett minimum.

Lönsam tillverkning kräver att värdeskapade tid maximeras och att förluster minimeras. Men hur?

Möjligheterna som kan göra din fabrik mer lönsam och hållbar

Andelen värdeskapande tid i en fabrik är ofta 50–60%. Värdeskapande tid begränsas av produktionsförluster.

Total tillgänglig produktionstid 100%
Tillgänglighetsförluster
Hastighetsförluster
Kvalitetsförluster
Värdeskapande tid 50%

De begränsande förlusterna kan minskas och är en stor möjlighet till förbättring. Good Solutions har redan hjälpt fler än 150 fabriker globalt att minska kostnader och maximera deras värdeskapande tid.

MAXIMERA VÄRDESKAPANDE MASKINTID

Kortfattat kan värdeskapande tillverkningstid förklaras med hur mycket av den totala planerade maskintiden som faktiskt producerar. Resten av tiden är i grunden produktionsförluster.

100% OEE innebär att processen har producerat med optimal hastighet och kvalitet under hela den planerade produktionstiden. I allmänhet finns det en rad olika förluster som begränsar värdeskapande tid. Vanligtvis kategoriseras förluster som

 • tillgänglighetsförluster,
 • hastighetsförluster,
 • kvalitetsförluster.

Genom att använda en RS Production i det dagliga arbetet kan kundvärdet konsekvent ökas genom att minska produktionsförluster. Mjukvaran identifierar förlsuter från både maskin- och operatörsdata. Med hjälp av tydlig och flexibel visualisering kan beslutsfattare på alla nivåer förstå hur mycket varje förlust begränsar den värdeskapande tiden.

FLER ÄN 150 FABRIKER MAXIMERAR REDAN SIN VÄRDESKAPANDE TID

Good Solutions hanterar redan idag miljarder maskinsignaler och data från 1 000-tals dagliga användare.

Här är några exempel på kunder som har förbättrat sitt resultat med hjälp av RS Production.

KOPPARBERGS BRYGGERI MINSKAR KVALITETSAVVIKELSER MED 68%

“Our collaboration with Good Solutions is one of the most profitable investments we have made in production. By being able to minimize deviations and maximize our quality, we can meet the extreme demands of global exports.”

Fredrik Karlsson
Produktionschef på Kopparbergs Bryggeri

UPP TILL 15% ÖKAD NETTOPRODUKTION HOS SANDVIK

”Vi ökade nettoproduktionen med upp till 15% i vissa pro- duktionsavsnitt utan extra maskintid eller personalkostnad”

Thomas Bauer
Quality & Production Technology Manager at Sandvik SRP

DOGGY IMPROVES EFFICIENCY AND INCREASE PRODUCTION 10%

“Using RS Production suite from Good Solutions, we have been able to increase our volumes by 10% and met increased demand without making new machine investments or adding more work shifts. The improvement in efficiency means that we produce at a lower average cost. The investment paid for itself in a few months.”

Anders Jideklev
Supply Chain Manager at Doggy

HANTERA FABRIKENS LÖNSAMHET MED KOSTNADSKONTROLL I REALTID

Beslutsfattare på alla nivåer kan fatta bättre beslut snabbre med hjälp av RS Production som visualiserar produktionsdata i realtid.

EXEMPEL PÅ GRUNDLÄGGANDE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutsturbon, t.ex. effekten av Good Solutions-mjukvaror, skapar effekter på sista raden genom att göra det möjligt för din fabrik att antingen

 • upprätthålla produktionsnivåer med färre skift,
 • öka volymerna med samma antal skift,
 • skydda vinstmarginalen när volymerna minskar.

Låt oss säga att en fabrik har en vinstmarginal på 4% och en årlig omsättning på 500 miljoner. Kostnadsstrukturen skulle se ut som:

 • Totala produktionskostnader, 85%
 • Direkt materialkostnad, 35%
 • Indirekt materialkostnad, 7%
 • Direkt lönekostnad, 19%
 • Indirekt lönekostnad, 5%
 • Direkt maskinkostnad, 15%
 • Indirekt maskinkostnad, 4%
 • Kostnader för administration och administration, 8%
 • Övriga kostnader, 7%

I exemplen nedan ser du hur den grundläggande ekonomin fungerar i tre olika scenarier.

EXEMPEL 1

BIBEHÅLLNA PRODUKTIONSNIVÅER MED REDUCERADE ARBETSSKIFT

När fabrikens utmaning är att sänka produktionskostnader samtidigt som volymer behöver bibehållas finns lösningen i att öka fabrikens produktivitet och tillverka samma mängd med minskat antal skift.

Good Solutions programvara identifierar tidsförluster i fabrikens olika flöden . Programvaran visualiserar förslusterna så att produktionspersonal och fabriksledning får en tydlig, uppdaterad och gemensam bild av de största orsakerna till produktivitetsförlusterna.

Genom att använda denna data som beslutsunderlag för att styra, förbättra och standardisera kan förlustorsakerna minskas och produktiviteten ökas. Resultatet blir att dyra övertids-, helg- och nattskift kan minskas samtidigt som kunden får samma produkter med samma egenskaper i samma volym. Det innebär samma produktion till lägre kostnad.

I en fabrik med 500 miljoner i årsomsättning och 4% marginal skulle produktivitetsförbättringen och minskningen av dyra övertidsskift leda till en förbättrad vinstmarginal med 8 till 10 miljoner per år.

Effektivitetsförbättring leder till mervärde genom att minska lönekostnaderna vid bibehållen nettoproduktion.

Ekonomin i exempel 1

 • 4-skift ger totalt 720 skift på ett år. Samma som tidigare.
 • Arbetskostnader10% färre skift = ca 70 färre skift årligen
 • 130 000 i direktlönekostnad per skift = ca 9 miljoner minskade lönekostnader per år.
 • Ca 9 miljoner i förbättrat resultat.

Exempel 2

PRODUCING MORE WITH THE SAME FIXED COSTS

När fabrikens utmaning är att öka volymer är den traditionella lösningen att arbeta fler skift eller investera i fler maskiner. roblemet är att det ökar kapitalkostnader och blir en finansiell risk om produktionsvolymen minskar.

Good Solutions programvara identifierar tidsförluster i fabrikens olika flöden . Programvaran visualiserar förslusterna så att produktionspersonal och fabriksledning får en tydlig, uppdaterad och gemensam bild av de största orsakerna till produktivitetsförlusterna.

Genom att använda denna data som beslutsunderlag för att styra, förbättra och standardisera kan förlustorsakerna minskas och andelen värdeskapande maskintid ökas markant. När effektiviteten i fabriken förbättras kan nettoproduktionen ökas, samtidigt som fabrikens fasta kostnadsnivåer bibehålls.

I en fabrik med 500 miljoner i årsomsättning och en marginal på 4% skulle en volymökning med 10% förbättra fabrikens resultat med 20-30 miljoner per år.

Effektivitetsförbättring leder till mervärde genom att möjliggöra ökad nettoproduktion utan mer maskintid eller personer.

Ekonomin i exempel 2

 • 10% ökning av efterfrågan = 50 miljoner ökad inkomst.
 • 10% ökade materialkostnader = 20 miljoner ökade materialkostnader.
 • 0% ökade kostnader för löner, maskiner, administration och försäljning.
 • 20–30 miljoner i förbättrat resultat.

EXEMPEL 3

BEHÅLL FABRIKENS LÖNSAMHET NÄR EFTERFRÅGAN MINSKAR

När fabrikens utmaning är minskande eller varierande volymer behöver kostnaderna snabbt kunna justeras för att följa med intäkterna.

Genom att utnyttja effekterna av förbättrad effektivitet kan både fasta och rörliga kostnader snabbt anpassas och skapa en kostnadsflexibilitet som kan användas för att behålla fabrikens lönsamhet även när volymerna minskar.

Good Solutions programvara identifierar tidsförluster i fabrikens olika flöden och visualiserar dem så att produktionspersonal och fabriksledning får en tydlig, uppdaterad och gemensam bild av vilka tidsförluster som innebär kostnader för material, bemanning och maskiner utan att skapa värde för kunden.

Genom att använda denna data som beslutsunderlag för att styra, förbättra och standardisera kan sänkt efterfrågan hanteras effektivt och kostnadsnivåer sänkas vid behov. I en fabrik med 500 miljoner i årsomsättning och en marginal på 4% skulle en volymminskning med 4% innebära att resultatet bibehålls.

Effektivitetsförbättring leder till mervärde genom att minska resursåtgång och sänka kostnader per producerad enhet även när efterfrågan faller.

Ekonomin i exempel 3

 • 4% minskning av efterfrågan = 20 miljoner lägre omsättning.
 • 4% minskar materialkostnaden = 8 miljoner minskade materialkostnader.
 • 10% reducerade skift = 70 färre skift årligen.
 • 130 000 genomsnittlig lönekostnad per skift = 9 miljoner i reducerade lönekostnader per år.
 • Totalt 17 miljoner i reducerade kostnader.
 • En bibehållen vinstmarginal på 4% jämfört med ett resultat nära noll utan effektivitetsförbättringar.

DEN MAGISKA UNIVERSALLÖSNINGEN DU VÄNTAT PÅ?

Naturligtvis finns det inga magiska lösningar på alla problem. Men våra programvaror har bevisad återbetalning (ROI), de används dagligen i fler än 150 fabriker globalt och gör det möjligt att hantera din fabriks lönsamhet genom kostnadskontroll i realtid.

INVESTERA 25 MINUTER

Möt din fabriks strategiska utmaningar genom att göra det enkelt för både produktion och styrelse att fatta bättre beslut snabbare.

Ge en av våra experter på datadriven produktion 25 minuter i ett online-möte. Baserat på dina strategiska utmaningar presenterar vi verifierade exempel från våra kunder där Good Solutions beslutsturbo har gett konkreta resultat. Vi lovar att det är väl värt tiden.