LÖSNINGAR FÖR DATADRIVEN PRODUKTION I VÄRLDSKLASS

Good Solutions kombinerar kraftfulla produkter med gedigen erfarenhet och kunskap.
Det är inget ovanligt att våra kunder ökar sin effektivitet med 20%.

Investera 25 minuter i oss så visar vi hur din fabrik kan effektivisera och förenkla produktionen.

Vårt mål är att hjälpa din fabrik till bättre lönsamhet genom kostnadskontroll i realtid.

varje minut räknas

Varje minut som kan effektiviseras är värdefull och syns på sista raden för dig och dina kunder. Du får mer tid och fler resurser att använda optimalt.

 

Med våra beprövade modeller genomför vi beräkningar som visar både investering, återbetalningstid och resultat baserat på våra kunders produktionsprocesser.

MÅLDRIVNA LÖSNINGAR SOM GER RESULTAT PÅ SISTA RADEN

Good Solutions standardprodukter har bred funktionalitet som bidrar till att uppfylla målen beroende på era behov.

Good Solutions måldrivna lösningar hjälper dig att

 • förbättra avkastningen på investeringar i fabriker och maskiner genom att systematiskt arbeta bort ineffektivitet,
 • förbättra kostnadskontroll för att säkra att produktionskalkylerna ger sänkta styckkostnader,
 • ökad maskineffektivitet och produktivitet som ger förbättrad leveranskapacitet och leveransprecision.

Samtidigt skapas förutsättningar för att

 • sänka kostnader för kvalitetsbrister genom förbättrad spårbarhet,
 • minska stress genom bättre överblick och kontroll,
 • minska administrativt arbete och individberoende genom ökad automation.

Good Solutions lösningar ger ökad konkurrenskraft genom att förse rätt person med rätt information vid rätt tillfälle. Det gör det enklare att ta rätt beslut snabbare.

Faktabaserade beslut

Medarbetare i olika roller får produktionsuppföljning och beslutsunderlag vid rätt tillfälle och fattar beslut på korrekt nulägesbeskrivning.

RÄTT INFORMATION, RÄTT PERSON, RÄTT TILLFÄLLE

Vi ser till att rätt informationen kommer till rätt person via TV-skärmar, e-post, telefoner, utskrifter, vid maskinerna eller din dator.

Trygga, objektiva och uppdaterade underlag och instruktioner

Spendera inte värdefull tid på att sammanställa eller leta efter underlag. Vi ser till att informationen är tillförlitlig och att den finns tillgänglig där den behövs.

Transparens för LEDNINGEN

Oavsett om du som ledare är ansvarig för koncern eller en enskild fabrik har Good Solutions lösningar för att följa nuläge, utveckling och allvarliga avvikelse genom RS Production Mobile och att förse dig med händelsestyrda meddelanden när du behöver ta action.

Faktabaserad daglig styrning

Med RS Production förser ni teamet med objektiva och uppdaterade fakta inför möten. Med mail och automatiska utskrifter får de olika rollerna information om nuläge, utfall och största störningar utifrån sina ansvarsområden.

Fokuserat förbättringsarbete

Med RS Productions inbyggda verktyg för störningsanalys och visualisering kan ni jobba fokuserat med förbättringsprocesser som PDCA eller DMAIC och öka er värdeskapande tid.

Händelsestyrda instruktioner

Med de olika funktionerna för att checklistor, formulär och larmeskalering och möjligheten att koppla instruktioner och olika dokument kan ni sätta upp stöd för att arbeta standardiserat och enligt bästa kända arbetssätt.

Kvalitetssäkring av kritiska produktionsprocesser

RS Production har en rad funktioner för att säkerställa kvalitet och skapa reaktion när produktionsprocessers utfall avviker.

Digitalisering av manuell administration

Reducera manuellt arbete med maskininställningar, ERP-rapporteringar och pappersarbete. Minska fel orsakade av den mänskliga faktorn och frigör tid för operatörer och andra.

STANDARDPRODUKTER FÖR SMARTARE INDUSTRI

RS Production OEE, RS Production i4 Pro och RS Inspector är standardprodukter för både enskilda fabriker och stora koncerner som behöver ta rätt beslut snabbare genom faktabaserat agerande och standardiserat arbete.

 

Drivkraften hos Good Solutions är att möjliggöra positiva förändringar i det vardagliga arbetet. Ökad produktivitet och effektivitet gör nytta hos både producent och slutkund.

RS PRODUCTION OEE

Grunden i datadriven produktion är ett visuellt och lättanvänt verktyg för faktabaserad daglig styrning och produktionsförbättringar. RS Production OEE för produktions- och störningsuppföljning gör det enkelt att mäta, följa och förbättra dina maskiners OEE/TAK värden.

 

5 av 6 som jämfört RS Production OEE och minst ett annat system väljer att gå vidare med RS Production OEE. Kom igång snabbt och enkelt med marknadens ledande lösning för OEE/TAK mätning.

RS PRODUCTION I4 PRO

Genom händelsestyrning och flexibel visualisering omvandlar RS Production i4 Pro mängder av insamlad information till aktivitetsbaserad kunskap som gör det enkelt för alla medarbetare att möta krav på kostnadskontroll, flexibilitet och effektivitet.

 

RS Production i4 Pro innehåller alla funktioner från RS Production OEE men ger också möjlighet till anpassningar och integrationer till affärs- och underhållssystem. RS Production i4 Pro är den ledande lösningen för datadriven produktionsledning.

RS INSPECTOR

RS Inspector gör det enkelt att ta bort papper och penna för datainsamling och rapportering inom drift, underhåll och fältservice.

 

Med RS Inspector blir det enklare att arbeta säkrare, effektivare och fatta bättre beslut – oavsett var du befinner dig.

STANDARDISERAd LEVERANS OCH INFÖRANDE

Vi har hjälpt över 150 fabriker komma igång med digitalisering och datadriven produktion. Det gör att vi har erfarenheten som krävs för att på kortast möjliga tid utbilda, driftsätta och säkra att er produktion har rätt förutsättningar för att öka effektiviseringen av maskiner, produktionslinjer och hela fabriker.

 

Tillsammans med vårt team av experter säkerställer vi verksamhetsinförandet så att du får maximal nytta och återbetalning på din investering.

RS PRODUCTION SOM MES-SYSTEM

RS Production i4 Pro är en programvara inom ramen för MES-system (Manufacturing Execution System). Ibland används RS Production i4 Pro som en del i en lösning integrerat med andra system.

 

I jämförelse med traditionella MES-system utmärker sig RS Production i4 Pro genom att vara

 • snabbt och enkelt,
 • standardiserat och lättillgängligt,
 • flexibelt och framtidssäkert.

Låt oss visa hur det är en bra affär.

SNABBT OCH ENKELT

RS Production erbjuder ett lättanvänt stöd för stor del av MES-funktionerna. Istället för att bygga mycket av lösningen från grunden erbjuder RS Production standardfunktioner som kan konfigureras och justeras med mindre konsultinsats än för de typiska MES-systemen.

 

RS Production uppskattas av sina användare för de moderna och lättanvända användargränssnitten som involverar produktionsmedarbetarna i arbetet med produktionsuppföljning och rapporteringar.

Det göra att RS Production är lätt att sätta upp och lätt att använda.

 

I jämförelse med ett typiskt MES-system har ett införande av RS Production en kortare startsträcka som gör att ni som användare snabbare får en återbetalning av er investering.

 

De lättanvända verktygen inspirerar och inkluderar produktionsmedarbetarna så att programvaruinvesteringen verkligen används så som ni tänker er.

 

Att leveransen till relativt stor del består av väl beprövade standardkomponenter innebär att en budget för en investering i RS Production ofta har plats för en relativt stor del att satsa på processer för kvalitetssäkring och förbättringar istället för icke värdeskapande ingenjörsarbete för teknisk utveckling.

STANDARDFUNKTIONER

RS Production består av väl beprövade standardkomponenter som används av många andra liknande företag. Det innebär att det kring produkten finns gott om dokumentation och standardiserat utbildningsmaterial som förenklar användande på alla nivåer.

 

Kring produkten finns också användarforum och en årlig användarkonferens som skapar förutsättningar för nätverkande och värdeskapande utbyte.

FLEXIBELT OCH FRAMTIDSSÄKERT

RS Production är redan i sin grundläggande arkitektur gjort för att vara flexibelt och öppet för löpande anpassningar.

 

Det gör att man hela tiden kan hålla funktioner och visualiseringar uppdaterade när utmaningar och behov förändras över tid.

 

Den flexibiliteten är en garant för ett system som håller sin relevans över tid och fortsätter att förse medarbetare med information och fakta även när tiderna förändras.

KOMPLEMENT TILL ANDRA MES-SYSTEM

RS Production har en del riktiga spetsfunktioner kring Performance analysis och realtidsvisualisering. Det gör att RS Production ofta används som en delmängd i en lösning med andra system.

Lösningen innehåller verktyg för

 • realtidsvisualiseringar,
 • produktionsuppföljninsrapporter,
 • analyser kring produktionseffektivitet och störningar,
 • användargränssnitt för operatörer.