Lösningar

RS Production är en bred standardprodukt som kan leverera ett antal olika lösningar beroende på ert behov.

Lösningarna driver ökad konkurrenskraft genom att förse rätt person med rätt information vid rätt tillfälle. Det gör det enklare att ta snabba och riktiga beslut.

 • Ökad produktivitet
 • Ökad maskineffektivitet
 • Högre leveransprecision
 • Sänkta kvalitetsförlustkostnader

Transparens för top management

Oavsett om du som ledare är ansvarig för en multisiteorganisation eller en enskild fabrik har RS Production lösningar för att följa nuläge, utveckling och allvarliga avvikelse genom RS Production Mobile och att förse dig med händelsestyrda meddelanden när du behöver ta action.

Faktabaserad daglig styrning

Med RS Production förser ni teamet med objektiva och uppdaterade fakta inför möten. Med mail och automatiska utskrifter får de olika rollerna information om nuläge, utfall och största störningar utifrån sina ansvarsområden.

Fokuserat förbättringsarbete

Med RS Productions inbyggda verktyg för störningsanalys och visualisering kan ni jobba fokuserat med förbättringsprocesser som PDCA eller DMAIC och öka er värdeskapande tid.

Händelsestyrda instruktioner

Med de olika funktionerna för att checklistor, formulär och larmeskalering och möjligheten att koppla instruktioner och olika dokument kan ni sätta upp stöd för att arbeta standardiserat och enligt bästa kända arbetssätt. 

Kvalitetssäkring av kritiska produktionsprocesser

RS Production har en rad funktioner för att säkerställa kvalitet och skapa reaktion när produktionsprocessers utfall avviker.

Digitalisering av manuell administration

Reducera manuellt arbete med maskininställningar, ERP-rapporteringar och pappersarbete. Minska fel orsakade av den mänskliga faktorn och frigör tid för operatörer och andra.

Multisiteinförande

Med RS Production kan man bygga massiva installationer med obegränsat antal anslutna fabriker där man centralt definierar de lokala lösningarna och genom multisite aggregering kan realtidsvisualisera nuläge, utfall och avvikelser på gruppnivå på TV-skärmar och i RS Production Mobile.

RS PRODUCTION SOM MES-SYSTEM

RS Prouction är en programvara inom ramen för MES-system (Manufacturing Execution System). Ibland används RS Production som en del i en lösning tillsammans med andra system (system of systems). I jämförelse med typiska MES-system utmärker sig RS Production genom att vara

 • Enkelt och snabbt
 • Standardiserat och lättillgängligt
 • Flexibelt och framtidssäkert

ENKELHET OCH SNABBHET

RS Production erbjuder ett lättanvänt stöd för stor del av MES-funktionerna. Istället för att bygga mycket av lösningen från grunden erbjuder RS Production standardfunktioner som kan konfigureras och justeras med mindre konsultinsats än för de typiska MES-systemen.

RS Production uppskattas av sina användare för de moderna och lättanvända användargränssnitten som involverar produktionsmedarbetarna i arbetet med produktionsuppföljning och rapporteringar.

Det göra att RS Production är lätt att sätta upp och lätt att använda.

I jämförelse med ett typiskt MES-system har ett införande av RS Production en kortare startsträcka som gör att ni som användare snabbare får en återbetalning av er investering.

De lättanvända verktygen inspirerar och inkluderar produktionsmedarbetarna så att programvaruinvesteringen verkligen används så som ni tänker er.

Att leveransen till relativt stor del består av väl beprövade standardkomponenter innebär att en budget för en investering i RS Production ofta har plats för en relativt stor del att satsa på processer för kvalitetssäkring och förbättringar istället för icke värdeskapande ingenjörsarbete för teknisk utveckling.

STANDARDFUNKTIONER

RS Production består av väl beprövade standardkomponenter som används av många andra liknande företag. Det innebär att det kring produkten finns gott om dokumentation och standardiserat utbildningsmaterial som förenklar användande på alla nivåer.

Kring produkten finns också användarforum och en årlig användarkonferens som skapar förutsättningar för nätverkande och värdeskapande utbyte.

FLEXIBELT OCH FRAMTIDSSÄKERT

RS Production är redan i sin grundläggande arkitektur gjort för att vara flexibelt och öppet för löpande anpassningar.

Det gör att man hela tiden kan hålla funktioner och visualiseringar uppdaterade när utmaningar och behov förändras över tid.

Den flexibiliteten är en garant för ett system som håller sin relevans över tid och fortsätter att förse medarbetare med information och fakta även när tiderna förändras.

KOMPLEMENT TILL ANDRA MES-SYSTEM

RS Production har en del riktiga spetsfunktioner kring Performance analysis och realtidsvisualisering. Det gör att RS Production ofta används som en delmängd i en lösning med andra system.

 • Verktyg för realtidsvisualiseringar
 • Verktyg för produktionsuppföljninsrapporter
 • Verktyg för analyser kring produktionseffektivitet och störningar
 • Användargränssnitt för operatörer

MES-FUNKTIONER

Med olika kombinationer av programtillägg ger RS Production stöd för MES-funktioner