RS Production OEE

Grunden i datadriven produktion är ett visuellt och lättanvänt verktyg för faktabaserad daglig styrning och produktionsförbättringar. RS Production OEE för produktions- och störningsuppföljning gör det enkelt att mäta, följa och förbättra dina maskiners OEE/TAK värden.

5 av 6 som jämfört RS Production OEE och minst ett annat system väljer att gå vidare med RS Production OEE. Kom igång snabbt och enkelt med marknadens ledande lösning för OEE/TAK mätning.

Marknadens ledande standardlösning för OEE/TAK mätning

RS Production OEE är en modern, lättanvänd och välutvecklad programvara kombinerad med leverans och service baserad på vår långa erfarenhet och djupa kunskap inom produktionsledningssystem.

Ökad produktionsflexibilitet

Med förbättrad maskineffektivitet och utnyttjandegrad genom ett högre OEE och högre teknisk tillgänglighet finns förutsättningar för att hantera förändrade produktionsvolymer.

Sänkta styckkostnader

Högre maskineffektivitet och kortare ställtider sänker resursanvändningen per producerad enhet.

Ökad leveransprecision

Med full kontroll på orderplanering, körordning och optimerade orderstorlekar kan du säkra leveransen.

Förbättrad kvalitet

Genom minskade ledtider, snabbare reaktioner och tillgång till fakta är det möjligt att systematiskt arbeta bort kvalitetsförluster.

Användarvänligt och visuellt

RS Production OEE är utvecklat tillsammans med maskinoperatörer för att vara användarvänligt. Det innebär att systemet inte är ett ”ingenjörsverktyg” utan något man använder i för att samla in data från operatörer och visualisera den för att enklare fatta bättre beslut.

Företags- och produktionsledning får information i RS Production Mobile, på TV-skärmar eller via händelsestyrda meddelanden som skickas med e-post.

Systemägare och tekniker kan själva anpassa stora delar av uppsättningen utan att skriva programkod och utan hjälp från konsulter.

För operatörer systemet så visuellt och enkelt att det i stora delar är självlärande.

Flexibelt

Dagens produktionsklimat stället ständigt ökade och nya krav på systemstöd för datadriven produktion. 

Därför är RS Production OEE i grunden utformat för att kombinera ett standardsystems fördelar med möjlighet till konfigurationer och anpassningar utan att påverka möjligheten att ta del av standarduppdateringar.

En stor del av löpande justeringar i systemet kan göras av egen personal efter en grundutbildning i systemet. Det minskar behovet av hjälp från extern produktexpertis.

Skalbart

RS Production OEE är designat för att fungera på en enskild maskin till att användas för en hel fabrik. Fler maskinanslutningar kan läggas till efter hand som behoven förändras.

RS Production OEE funktionalitet

Nuläge och utfall

 • Producerad, kassserad, omarbetad och godkänd produktionsvolym.
 • Automatiska mail och utskrifter.
 • Standardiserade rapporter för daglig styrning.

OEE, effektivitet och förluster

 • Automatisk och manuell kodning av stopp, hastighets- och kvalitetsförluster.
 • Störningar kan kodas med orsakskod och stationskod.
 • Använd kategorier för att bygga upp en förlustmodell och adressera förluster till olika roller och funktioner.
 • Rapporter och analyser för OEE
  • OEE och TEEP vattenfallsmodell
  • Aggregering av data
  • Trender
 • Cykeltidsuppföljning
 • Ställtidsuppföljning
  • Ställtidsmatris
 • Underhållsmätetal
  • Teknisk tillgänglighet
  • MTBF, MDT

RS Production Mobile

 • Få kontroll på nuläge i realtid direkt i din telefon.
 • Finns för Apple iOS och Android.

RS Prouction Screens – Flexibla visualiseringar

 • Skapa egna visualiseringar för TV-skärmar etc.

Nuläge
och utfall

Automatiska mail och utskrifter förser återkommande möten och rapporteringar med fakta och underlag om tider och mängder.

Skapar en transparent och gemensam nulägesbild som pushar agendan på återkommande möten att handla om actions och åtgärder. Gör att ni undviker att fastna i diskussioner om vad som verkligen hänt.

RS Production
Mobile

RS Production Mobile är Visual Management direkt i telefonen. Följ nuläge, utfall och effektivitet live i mobilen. Oavsett om ni är på plats i fabriken eller ute på resa.

Skapar en känsla av kontroll och överblick som sänker stressen och ökar möjligheten att leda verksamheten i realtid, även när man inte är på plats.

OEE, Effektivitet och förluster

Tydliggör förluster och potential för effektivisering genom att visualisera och rapportera OEE och förluster. Hjälper er att fokusera förbättringar och förändringar på det som ger mest inverkan.

Kombinerar automatisk maskinmätning med produktionspersonalens unika kunskaper om orsaker till störningar och förluster.

RS Production
Screens

RS Production Screens är ett digitalt verktyg för att skapa delaktighet och ägendeskap genom att få medarbetare i olika roller att arbeta faktabaserat och snabbt ta rätt beslut utifrån gemensamma nuläges- och problembilder.

Utan att skriva en enda rad programkod skapar ni själva innehållet på TV-skärmar som driver rätt beteenden utifrån er strategi och era aktuella utmaningar.