RS Production i4 Pro

Marknadens ledande lösning för TAK/OEE och datadriven produktion

Genom händelsestyrning och flexibel visualisering omvandlar RS Production i4 Pro mängder av insamlad information till aktivitetsbaserad kunskap som gör det enkelt för alla medarbetare att möta krav på kostnadskontroll, flexibilitet och effektivitet.

RS Production i4 Pro innehåller alla funktioner från RS Production OEE men ger också möjlighet till anpassningar och integrationer till affärs- och underhållssystem. RS Production i4 Pro är den ledande lösningen för datadriven produktionsledning.

En komplett standardlösning för datadriven produktionsledning

RS Production i4 Pro är en modern, lättanvänd och välutvecklad programvara kombinerad med en leverans och service baserad på vår långa erfarenhet och djupa kunskap inom produktionsledningssystem.

20% ökad effektivitet är inget ovanligt resultat när RS Production i4 Pro används i det dagliga arbetet.

Ökad produktionsflexibilitet

Med förbättrad maskineffektivitet och utnyttjandegrad genom ett högre OEE och högre teknisk tillgänglighet finns förutsättningar för att hantera förändrade produktionsvolymer.

Sänkta styckkostnader

Högre maskineffektivitet och kortare ställtider sänker resursanvändningen per producerad enhet.

Ökad leveransprecision

Med full kontroll på orderplanering, körordning och optimerade orderstorlekar kan du säkra leveransen.

Förbättrad kvalitet

Genom minskade ledtider, snabbare reaktioner och tillgång till fakta är det möjligt att systematiskt arbeta bort kvalitetsförluster.

Användarvänligt och visuellt

Som användare brukar man uppfatta RS Production i4Pro som användarvändligt. Det innebär att systemet inte är ett ”ingenjörsverktyg” utan något man använder från operatörer till företagsledning.

Företags- och produktionsledning får information i RS Production Mobile, på TV-skärmar eller via händelsestyrda meddelanden som skickas med e-post.

Systemägare och tekniker kan själva anpassa stora delar av uppsättningen utan att skriva programkod och utan hjälp från konsulter.

För operatörer systemet så visuellt och enkelt att det i stora delar är självlärande.

Flexibelt

Dagens produktionsklimat stället ständigt ökade och nya krav på systemstöd för datadriven produktion. 

Därför är RS Production i4Pro i grunden utformat för att kombinera ett standardsystems fördelar med möjlighet till konfigurationer och anpassningar utan att påverka möjligheten att ta del av standarduppdateringar.

En stor del av löpande justeringar i systemet kan göras av egen personal efter en grundutbildning i systemet. Det minskar behovet av hjälp från extern produktexpertis.

Skalbart

RS Production i4Pro är designat för att fungera på en enskild maskin till att användas för en hel koncern med flera fabriker. Fler maskinanslutningar, funktioner, visualiseringar och anpassningar kan läggas till efter hand som behoven förändras.

Systemet kan köras på en enskild fabrik eller sättas in i ett globalt sammanhang. 

Systemet fungerar fristående från andra system men kan utan problem integreras med exempelvis både ERP- och underhållssystem.

BÄTTRE RESULTAT PÅ SISTA RADEN

RS Production i4 Pro hjälper dig att  arbeta enligt LEAN principerna eller Six Sigma metoden för att

 • förbättra avkastningen på investeringar i fabriker och maskiner genom att systematiskt arbeta bort ineffektivitet genom ständiga förbättringar (kaizen),
 • förbättra kostnadskontroll och säkra produktionskalkyler genom sänkta styckkostnader,
 • öka maskineffektivitet och produktivitet som ger förbättrad kapacitet och förbättrad precision i leveranser.

Samtidigt skapas förutsättningar för att

 • undvika kvalitetsproblem som når kunden och sänka kostnader på grund av kvalitetsbrister (Six Sigma),
 • minska stress genom bättre överblick och kontroll,
 • minska administrativt arbete och individberoende genom ökad automation.

ARBETA MED LEAN, SIX SIGMA och TAK/OEE

Visualiserade flöden skapar tydlighet och ger operatörerna ett tryggt stöd i att välja rätt artikel för att maximera flödeseffektiviteten.

Med standardverktyget RS Production Screens kan ni själva skapa och underhålla visualiseringar för TV-skärmar, tavelmöten eller analyser helt utan att skriva programkod.

Visualiseringar kan antingen vara Kanban-flöden eller visa avvikelser mot mätetal för att minska variation i tillverkningen enligt Six Sigma.

RS Production i4 Pro har marknadens bredaste utbud av grundfunktionalitet

nuläge och utfall

 • Automatiska mail och utskrifter
 • Rapporter för daglig styrning

OEE, effektivitet och förluster

 • Manuell och/eller automatisk kodning av stopp, hastighets- och kvalitetsförluster.
 • Störningar kan kodas med orsaks- och stationskod.
 • Med kategorier går det att bygga upp en förlustmodell och adressera förluster till olika roller och funktioner.
 • Rapporter och analyser för OEE
  • OEE och TEEP vattenfallsmodell
  • Aggregering
  • Trender
 • Cykeltidsuppföljning
 • Ställtidsuppföljning
  • Ställtidsmatris
 • Underhållsmätetal
  • Teknisk tillgänglighet
  • MTBF, MDT

RS Production Mobile

 • Få kontroll på nuläge i realtid direkt i din telefon.
 • Finns för Apple iOS och Android.

RS Prouction Screens – Flexibla visualiseringar

 • Skapa egna visualiseringar för TV-skärmar etc.

RS Production Forms

 • Händelsestyrda formulär och checklistor.
 • Visa länkade dokument och instruktioner.

Andon och larmeskalering

 • Manuellt och automatiskt tillkallande av resurser.

Nuläge
och utfall

Automatiska mail och utskrifter förser återkommande möten och rapporteringar med fakta och underlag om tider och mängder.

Skapar en transparent och gemensam nulägesbild som pushar agendan på återkommande möten att handla om actions och åtgärder. Gör att ni undviker att fastna i diskussioner om vad som verkligen hänt.

RS Production
Mobile

RS Production Mobile är Visual Management direkt i telefonen. Följ nuläge, utfall och effektivitet live i mobilen. Oavsett om ni är på plats i fabriken eller ute på resa.

Skapar en känsla av kontroll och överblick som sänker stressen och ökar möjligheten att leda verksamheten i realtid, även när man inte är på plats.

OEE, Effektivitet och förluster

Tydliggör förluster och potential för effektivisering genom att visualisera och rapportera OEE och förluster. Hjälper er att fokusera förbättringar och förändringar på det som ger mest inverkan.

Kombinerar automatisk maskinmätning med produktionspersonalens unika kunskaper om orsaker till störningar och förluster.

RS Production
Screens

RS Production Screens är ett digitalt verktyg för att skapa delaktighet och ägendeskap genom att få medarbetare i olika roller att arbeta faktabaserat och snabbt ta rätt beslut utifrån gemensamma nuläges- och problembilder.

Utan att skriva en enda rad programkod skapar ni själva innehållet på TV-skärmar som driver rätt beteenden utifrån er strategi och era aktuella utmaningar.

Händelsestyrda formulär och checklistor

Se till att rätt instruktioner visas för rätt personer vid rätt tillfälle. Det kan handla om fem varför, instruktioner för omställningar, förstabitskontroller, operatörsunderhåll eller ritningsunderlag.

Styr visningen av instruktioner, checklistor och formulär på order, artikel, arbetsstation mm.

Följ upp och spåra att arbete utförts i rätt tid.

Andon och
larmeskalering

Minska störningstiden med hjälp av en kommunikationskanal som når rätt person vid rätt tillfälle.

När produktionspersonal lätt och snabbt kan kalla på stödresurser kommer ni täta läckor snabbare och minska omfattningen av störningar orsakade av kvalitetsfel, maskinproblem och materialproblem. Det ger högre produktivitet och effektivitet.