”VARJE FÖRLUST ÄR EN FANTASTISK MÖJLIGHET TILL FÖRBÄTTRING. VI HITTAR MÖJLIGHETERNA”

Good Solutions programvaror är byggda kring vår ursprungliga idé. Att hjälpa fabriker hitta förluster i produktionen och se till att beslutsfattare på alla nivåer kan minska dem på bästa sätt.

VARFÖR ****!?

Produktionspersonal och ledningsgrupper står inför flera dagliga utmaningar.

 • Varför är aldrig en vecka som en annan?
 • Varför levererar vi inte enligt plan?
 • Varför håller vi inte budget?
 • Varför förlorar vi så mycket på tid och material?
 • Varför kan vi inte öka vår produktionsvolym?

Både frågorna och orsakerna till dem är komplexa. Men till sist så bygger lönsam produktion på att maximera värdeskapande tid genom att hålla förluster till ett minimum.

ÖKAD VINSTMARGINAL NÅGON?

Good Solutions programvaror är avsedda för att hjälpa fabriker att nå bättre lönsamhet genom att möjliggöra kostnadskontroll i realtid från fabriksgolvet upp till styrelsebordet. Denna ”beslutsturbo” gör det möjligt för fler att ta bättre beslut snabbare. Det är ett bra sätt att förbättra din fabriks totala effektivitet.

De tre ROI-exemplen här under visar hur ni kan öka avkastningen på investeringar i er fabrik. Ofta handlar det om kraftiga lönsamhetsökningar. Vanligtvis ser våra kunder effektivitetsförbättringar inom en månad, de har mindre än 6 månaders ROI och uppnår 20% ökad produktionseffektivitet över tid.

Lönsam produktion bygger på att maximera värdeskapande tid genom att hålla förluster till ett minimum. Men hur?

Boka webbmöte

Fler än 150 fabriker maximerar redan sin lönsamhet

Good Solutions hanterar redan idag miljarder maskinsignaler och genom att kombinera dessa med data från 10 000 dagliga användare i fler än 150 fabriker globalt till konkreta förbättringar som syns på sista raden. Här är några exempel på kunder som använder värdet av datadriven produktion i världsklass till att skapa extra miljoner på sista raden.

Kopparbergs Bryggeri möter ökad global efterfrågan genom att minska kvalitetsavvikelser med 68%

”Vårt samarbete med Good Solutions är en av de mest lönsamma investeringar vi gjort i produktionen. Genom att vi kunnat minimera avvikelser och maximera vår kvalitet kan vi möta de extrema krav global export ställer.”

Fredrik Karlsson, Produktionschef på Kopparbergs Bryggeri

Läs mer om RS Production hos Kopparbergs Bryggeri

Good Solutions hjälper Sandvik SRP öka nettoproduktionen med upp till 15%

”Vi ökade nettoproduktionen med upp till 15% i vissa produktionsavsnitt utan extra maskintid eller personalkostnad.”

Thomas Bauer, Quality & Production Technology Manager på Sandvik SRP

Läs mer om RS Production hos Sandvik

Doggy förbättrar effektivitet och ökar produktionen 10% med RS Production från Good Solutions

”Med RS Production från Good Solutions har vi kunnat öka våra volymer med 10% och levererat på ökad efterfrågan utan att göra ytterligare maskininvesteringar eller utöka med fler arbetsskift. Förbättringen i effektivitet gör att vi producerar till lägre snittkostnad och tjänar mer pengar. Investeringen betalade sig på några månader.”

Anders Jideklev, Supply Chain Manager på Doggy

Läs mer om RS Production hos Doggy

Förbättrad säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i produktionen

”Genom att minska barriärer och silos mellan avdelningar kan vi arbeta mer proaktivt tillsammans. Detta är en nyckelkomponent för att nå våra mål inom förbättrad säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet.”

Stefan Skarström, Produktionschef Paper, Ahlström-Munksjö Billingsfors

Läs mer om RS Inspector hos Ahlström-Munksjö

Maximera värdeskapande maskintid med Good Solutions beslutsturbo

Kortfattat kan värdeskapande tillverkningstid förklaras med hur mycket av den totala planerade maskintiden som faktiskt producerar. Resten av tiden är i grunden produktionsförluster.

Detta värde uttrycks i % och mäts vanligtvis med hjälp av OEE-metoden (Overall Equipment Effectiveness). Detta är den internationellt ledande mätmetoden för maskiners effektivitet. Värdeskapande tid, eller OEE, kan aldrig överstiga 100%.

100% OEE innebär att processen har producerat med optimal hastighet och kvalitet under hela den planerade produktionstiden.

I allmänhet finns det en rad olika förluster som begränsar värdeskapande tid. Vanligtvis kategoriseras förluster som

 • tillgänglighetsförluster,
 • hastighetsförluster,
 • kvalitetsförluster.

Good Solutions programvaror är skapade för att maximera värdeskapande tid genom att identifiera förluster, visualisera hur mycket de begränsar effektiviteten och hjälpa din fabrik att fatta bättre beslut som minskar och håller produktionsförluster till ett minimum genom standardiserade och beprövade metoder.

Genom att använda en beslutsturbo i det dagliga arbetet kan kundvärdet konsekvent ökas.

HANTERA LÖNSAMHETEN MED KOSTNADSKONTROLL I REALTID

Beslutsturbon, t.ex. effekten av Good Solutions-mjukvaror, skapar effekter på sista raden genom att göra det möjligt för din fabrik att antingen

 • upprätthålla produktionsnivåer med färre skift,
 • öka volymerna med samma antal skift,
 • skydda vinstmarginalen när volymerna minskar.

EXEMPLENS GRUNDLÄGGANDE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Låt oss säga att en fabrik har en vinstmarginal på 4% och en årlig omsättning på 500 miljoner. Kostnadsstrukturen skulle se ut som:

 • Totala produktionskostnader, 85%
  • Direkt materialkostnad, 35%
  • Indirekt materialkostnad, 7%
  • Direkt lönekostnad, 19%
  • Indirekt lönekostnad, 5%
  • Direkt maskinkostnad, 15%
  • Indirekt maskinkostnad, 4%
 • Kostnader för administration och administration, 8%
 • Övriga kostnader, 7%

I exemplen nedan ser du hur den grundläggande ekonomin fungerar i tre olika scenarier.

Baserat på tydligt visualiserad produktionsdata i realtid som är tillgängliga för alla inom produktion och förvaltning – kan fler personer fatta bättre beslut snabbare.

EXEMPEL 1

ÖKAD LÖNSAMHET GENOM BIBEHÅLLNA PRODUKTIONSNIVÅER MED REDUCERADE ARBETSSKIFT

När företagets utmaning är att sänka produktionskostnader samtidigt som volymer behöver bibehållas finns lösningen i att öka fabrikens produktivitet och tillverka samma mängd med minskat antal skift.

Good Solutions programvara identifierar tidsförluster i fabrikens olika flöden och visualiserar dem så att produktionspersonal och fabriksledning får en tydlig, uppdaterad och gemensam bild av de största orsakerna till produktivitetsförluster.

Genom att använda denna data som beslutsunderlag för att styra, förbättra och standardisera kan förlustorsakerna minskas och produktiviteten ökas. Resultatet blir att dyra övertids-, helg- och nattskift kan minskas samtidigt som kunden får samma produkter med samma egenskaper i samma volym. Det innebär samma produktion till lägre kostnad.

I en fabrik med 500 miljoner i årsomsättning och 4% marginal skulle produktivitetsförbättringen och minskningen av dyra övertidsskift leda till en förbättrad vinstmarginal med 8 till 10 miljoner per år.

Effektivitetsförbättring leder till mervärde genom att minska lönekostnaderna vid bibehållen nettoproduktion.

SKIFT

4-skift ger totalt 720 skift på ett år.

OMSÄTTNING

Samma som tidigare.

KOSTNAD

10% färre skift = ca 70 färre skift årligen
130 000 i direktlönekostnad per skift = ca 9 miljoner minskade lönekostnader per år.

RESULTAT

Ca 9 miljoner i förbättrat resultat.

EXEMPEL 2

ÖKA LÖNSAMHETEN GENOM ATT PRODUCERA MER MED BIBEHÅLLNA FASTA KOSTNADER

När företagets utmaning är att öka volymer är den traditionella lösningen att arbeta fler skift eller investera i fler maskiner. Problemet är att det ökar kapitalkostnader och blir en finansiell risk om produktionsvolymen minskar.

Good Solutions programvara identifierar tidsförluster i fabrikens olika flöden och visualiserar dem så att produktionspersonal och fabriksledning får en tydlig, uppdaterad och gemensam bild av de största orsakerna till produktivitetsförluster.

Genom att använda denna data som beslutsunderlag för att styra, förbättra och standardisera kan förlustorsakerna minskas och andelen värdeskapande maskintid ökas markant. När effektiviteten i fabriken förbättras kan nettoproduktionen ökas, samtidigt som fabrikens fasta kostnadsnivåer bibehålls.

I en fabrik med 500 miljoner i årsomsättning och en marginal på 4% skulle en volymökning med 10% förbättra fabrikens resultat med 20-30 miljoner per år.

Effektivitetsförbättring leder till mervärde genom att möjliggöra ökad nettoproduktion utan mer maskintid eller personer.

FÖRÄNDRING I EFTERFRÅGAN

10% ökning av efterfrågan = 50 miljoner ökad inkomst.

KOSTNAD

10% ökade materialkostnader = 20 miljoner ökade materialkostnader.

0% ökade kostnader för löner, maskiner, administration och försäljning.

RESULTAT

20–30 miljoner i förbättrat resultat.

EXEMPEL 3

BEHÅLL fabrikens lönsamhet när efterfrågan minskar

När företagets utmaning är minskande eller varierande volymer behöver kostnaderna snabbt kunna justeras för att följa med intäkterna.

Genom att utnyttja effekterna av förbättrad effektivitet kan både fasta och rörliga kostnader snabbt anpassas och skapa en kostnadsflexibilitet som kan användas för att behålla fabrikens lönsamhet även när volymerna minskar.

Good Solutions programvara identifierar tidsförluster i fabrikens olika flöden och visualiserar dem så att produktionspersonal och fabriksledning får en tydlig, uppdaterad och gemensam bild av vilka tidsförluster som innebär kostnader för material, bemanning och maskiner utan att skapa värde för kunden.

Genom att använda denna data som beslutsunderlag för att styra, förbättra och standardisera kan sänkt efterfrågan hanteras effektivt och kostnadsnivåer sänkas vid behov. I en fabrik med 500 miljoner i årsomsättning och en marginal på 4% skulle en volymminskning med 4% innebära att resultatet bibehålls.

Effektivitetsförbättring leder till mervärde genom att minska resursåtgång och sänka kostnader per producerad enhet även när efterfrågan faller.

FÖRÄNDRING I EFTERFRÅGAN

4% minskning av efterfrågan = 20 miljoner lägre omsättning.

KOSTNAD

4% minskar materialkostnaden = 8 miljoner minskade materialkostnader.

10% reducerade skift = 70 färre skift årligen.

130 000 genomsnittlig lönekostnad per skift = 9 miljoner i reducerade lönekostnader per år.

Totalt 17 miljoner i reducerade kostnader.

RESULTAT

En bibehållen vinstmarginal på 4% jämfört med ett resultat nära noll utan effektivitetsförbättringar.

Genom att fatta bättre beslut baserat på fakta kommer resultatet av många små ständiga förbättringar alltid att öka. Inom Lean-tillverkningen kallas denna metod och beteende Kaizen.

En förbättringskultur ger bättre standardprocesser

Kontinuerliga förbättringar fungerar hand i hand med standardiserat arbete. Detta arbete syftar till att hitta förbättringar för standardprocesser. Det är viktigt att komma ihåg att standardiserade arbetsmetoder lever och utvecklas ständigt.

 • Ange mål och ge den nödvändiga bakgrundsinformationen.
 • Granska nuvarande tillstånd och utveckla en förbättringsplan.
 • Genomföra förbättringar.
 • Granska och åtgärda vad som inte fungerar.
 • Rapportera resultat och bestäm eventuella uppföljningsobjekt.

Denna typ av cykel kallas ofta PDCA – Plan, Do, Check and Act. PDCA tillhandahåller en vetenskaplig metod för att arbeta med förbättringar:

 • Plan. Ange mål för de förändringar som ska genomföras och bestämma metoden för genomförande. Utforma och utforma lämpliga processförändringar.
 • Do. Implementera och genomföra de föreslagna förändringarna i föregående fas. Inför också mätningar av resultatet och utför någon träning.
 • Check. Styr och utvärdera mätningar, genomförandearbete och analysera. Dokumentera och rapportera resultaten.
 • Act. Beslut om förändringar, som sedan övergår till planeringsfasen (Plan).

Hur fungerar beslutsturbon?

Programvarorna RS Production och RS Inspector samlar in, analyserar och presenterar data från maskiner och operatörer till ett visuellt beslutsunderlag som alla kan förstå. KPIer presenteras i realtid och är tillgängliga för alla inom produktion och förvaltning. Från vilken enhet som helst.

Vårt team av experter inom datadriven produktion kommer att vägleda din organisation för att minska förluster och öka värdeskapande tid från din maskin. Genomförandet sker baserat på dina utmaningar och behov.

Få faktabaserade beslutsunderlag

Goda lösningar är avsedda att hjälpa fabrikerna att nå bättre lönsamhet genom att tillhandahålla kostnadskontroll i realtid. Våra lösningar gör det lättare att fatta faktabaserade beslut snabbare. Med vår programvara kan din organisation förlita sig på att ha tillgång till korrekt information från både maskiner och personer vid rätt tidpunkt.

Fabriksförvaltning, investeringsprioriteringar och resultatet på sista raden. Pulsmöten, daglig verksamhet och förbättringar. Skiftändringar, maskinåterställning och operatörsrutiner. Varje beslut som fattas kan tas snabbare, bättre och enklare med hjälp av Good Solutions programvara för datadriven produktion i världsklass.

Varje beslut som fattas kan tas snabbare, bättre och enklare med hjälp av Good Solutions programvara för datadriven produktion i världsklass.

RESULTATET PÅ SISTA RADEN

Good Solutions programvaror hjälper dig att möta strategiska utmaningar genom att maximera värdeskapande tid och behålla förluster till ett minimum. Våra lösningar gör det genom att

 • förbättra avkastningen på investeringar i fabriker och maskiner genom att systematiskt eliminera ineffektivitet genom ständiga förbättringar,
 • förbättra kostnadskontrollen och håll budget genom minskade enhetskostnader,
 • öka maskinens effektivitet och produktivitet som förbättrar kapacitet och leveransprecision.

Samtidigt skapas de rätta förutsättningarna för

 • undvika kvalitetsproblem som når kunden och sänker kostnaderna på grund av kvalitetsbrister,
 • minska stress genom bättre överblick och kontroll,
 • minska administrativt arbete och individuellt beroende genom ökad automatisering.

DEN MAGISKA UNIVERSALLÖSNINGEN DU VÄNTAT PÅ?

Naturligtvis finns det inga magiska lösningar på alla problem. Men våra programvaror har bevisad återbetalning (ROI), de används dagligen i mer än 150 fabriker och gör att du kan hantera fabrikens lönsamhet genom kostnadskontroll i realtid. Möt dina strategiska utmaningar genom att fatta faktabaserade beslut och gör beslutsunderlaget lättillgängligt för dina produktions- och ledningsgrupper.

INVESTERA 25 MINUTER AV DIN TID

Ge en av våra experter i datadriven produktion 25 minuter i ett online-möte. Baserat på dina strategiska utmaningar presenterar vi verifierade exempel från våra kunder där Good Solutions beslutsturbo har gett konkreta resultat. Vi lovar att det är väl värt din tid.

Boka webbmöte

På bara några sidor sammanfattar vi enkelt hur din fabrik kan arbeta med datadrivna beslut.